نام و نام خانوادگی :حسین اکبرزاده خویی                 

مدرک: کارشناس نقشه برداری

سمت: رئیس گروه نقشه برداری

 

نام و نام خانوادگی :محمد رضا فیضی                      

مدرک: کاردانی

سمت: کاردان

 

نام و نام خانوادگی :مهدی مختاری

مدرک: کاردانی

سمت: کاردان