توانمندی های آموزشی گروه نقشه برداری

  1. آموزش و تربیت نقشه بردار جهت تهیه نقشه های توپوگرافی – ترازیابی دقیق مهندسی
  2. آموزش نرم افزار SDRmap   و Autocad جهت تهیه نقشه های توپوگرافی