معرفى گروه:

 گروه نقشه بردارى سازمان زمين شناسى کشور از همان سال هاى تاسيس سازمان در قالب گروه کارتوگرافى ونقشه بردارى تشکيل شد وبعد از گذشت سال ها ونياز کارشناسان زمين شناسى معدنى وسفارش کارهاى نقشه بردارى گروه نقشه بردارى از  سالهاى 1360 مستقل گرديد وبنا به نياز اقدام به تهيه نقشه هاى توپوگرافى ومعدنى نمود هدف از تشکيل گروه نقشه بردارى تهيه نقشه هاى توپوگرافى همگام با مهدسان زمين شناسى ومعدنى بوده است.

تواناييهاى گروه را مى توان درانجام کليه کارهاى تهيه نقشه هاى بزرگ مقياس نام برد که اهم آنها: تهيه نقشه هاى توپوگرافى در مقياس هاى 5000/1 و2000/1و1000/1 و500/1 ونقشه بردارى مسير وانجام تراز ويا بهاى دقيق با دوربين ترازياب N3 وميرا نواروهمچنين ايجاد وبرداشت پروفيل هاى سفارش شده به صورت شبکه .

انجام نقشه بردارى اماکن وابنيه هاى تاريخى در مقياس هاى 200/1.

انجام نقشه بردارى از غارهاى معروف وبه نام ايران زمين.

انجام نقشه بردارى از گسلهاى زلزله واندازه گيرى فرخ گنبدهاى نمکي.

ودر مجموع انجام کليه امور مربوط به شاخه علم نقشه برداري.

همکارى گروه نقشه بردارى سازمان با گروههاى زمين شناسى بخش اکتشاف معدنى وزمين شناسى مهندسى ومهندسان تکتونيک سازمان وبخشهاى ژئوفيزيک وهمچنين همکارى باسازمان هاى ميراث فرهنگى وايرانگردى  وهمکارى با کارشناسان خارجى در امر تهيه نقشه هاى توپوگرافى غار عليصدر , گاماسياب ,سراب, همدان وکتله خور زنجان (تيم غارشناسى آلمانى) اندازه گيرى نرخ گنبدهاى نمکى با دانشجويان پژوهشکده زمين شناسى با استاد وپروفسور تالبوت (از دانشگاه آپسولا سوئد)