اطلاعیه


نقشه برداری علمی است که ریاضی عملی را با فنون اندازه گیری و هنر ترسیم توأم نموده و بوسیله آن قطعاتی از سطح زمین را با کلیه عوارض آن درروی صفحه افقی نمایش می دهد.
به طور کلی نقشه برداری را میتوان علم تهیه وپیا ده کردن نقشه دانست.ولی به دلیل گستردگی زیاد این علم در دنیا تعریف بالا را میتوان جامع دانست .
کنترل کارهای اجرایی وتعیین میزان نشست ساختمانها در عملیات ساختمانی و مونتا ژ واحدهای تولیدی صنعتی – طرحهای مربوط به تسطیح اراضی  درشهر سازی و کشاورزی- کنترل دائمی انحراف سدها از نظر فشار آبی-انتقال نقاط و امتدادها در معادن و راههای زیر زمینی - بررسی تغییرات پوسته زمین در زمین شناسی - تعیین میزان عمق آب وتهیه نقشه های دریانوردیدر کشتیرانی و بندر سازی - تهیه نقشه ابنیه و آثار تاریخی در باستانشناسی  پیکره های دیگری از دامنه فعا لیتهای نقشه برداری را تشکیل می دهد.
نیاز بشر به بهره مندی از منابع زیرزمینی، زمینی، دریایی و هوایی سبب شده تا برای استفاده کامل از این منابع و جلوگیری از هزینه به توسعه علم نقشه برداری بپردازد و نیاز که مادر اختراعات است، موجبات پیشرفت این رشته را فراهم نموده است.
اکنون به جایی رسیده ایم که انجام هر نوع فعالیت در زمینه های عمرانی، اقتصادی، کشاورزی و نظامی از قبیل احداث سدها، کانالها، راه ها، نیروگاههای برق، عملیات نظامی وغیره بی نیاز از علوم نقشه برداری نیست.
تعیین موقعیت نسبی نقاط واقع در سطح زمین و یا نزدیک به آن هدف اصلی نقشه برداریاست. از این تعریف ساده چنین استنتاج می شود که هدف، تعیین مختصات نقاط در سه بعداست. البته در بعضی موارد، برای تعیین موقعیت، بعد زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد (سنجش های نجومی و نقشه برداری ماهواره ای). مختصات مطلوب می تواند کارتزین (Z,Y,X) و یا جغرافیایی (h,?,?) باشد.
  
معمولا عملیات نقشه برداری شامل دو مرحله برداشت یا اندازهگیری و محاسبه و ارائه نتایج کار است. در مرحله اندازه گیری، ازوسایل و دستگاه ها و نیز روش های مختلفی استفاده می شود تا داده های لازم برای مرحله دوم بدست آید. در مرحله دوم نیز از روشهای مختلفی استفاده می گردد. در تمام روش ها، ابتدا خطاها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت قابل قبول بودن سرشکن میشوند. نتایج کار به صورتهای آنالوگ (نقشه، مقاطع طولی و عرضی و ...) و یا دیجیتال (جداول، مدلهای رقومی زمین DGM یا DTM) ارائه می گردد. انتخاب وسایل و روشهای مناسب تابع وسعت منطقه، دقت مطلوب و امکانات است.